Communicatie bunker bos Westhove

Oostkapelle-   We gaan gewoon verder met onze ontdekkingsreis op walcheren wat betreft de Tweede Wereld Oorlog. Dit korte verhaal gaat over wat waarschijnlijk een communicatie station zou zijn geweest in de Manteling van Oost-Kapelle vlakbij Kasteel Westhove.

 

.We zijn wezen kijken bij de restanten waar ook duidelijk te zien is dat rond de resten van het gebombardeerde bunkertje, vier fundamenten liggen waar ooit een radiotoren op heeft moeten gestaan.

Het bunkertje stond in verbinding met het Hoofdkwartier Toorenvliedt. Wat we eerder hebben laten zien op W02opWalcheren. Van daaruit werden opdrachten en berichten gestuurd naar de kustbatterijen van de Atlantikwall op Walcheren.

Er liepen telefoonlijnen via kleine kabel-bunkers. Enkele zijn bewaard gebleven en staan nog her en der op Walcheren. Vlakbij de bunker in de Manteling zijn dan ook nog een aantal bomen te zien waar de geleiders nog precies op hun plek zitten waar ze ruim 70 jaar geleden zijn aangebracht.

Kasteel Westhove was in de tijd van Oorlog onderdeel van een munitiedepot en heeft dan ook veel te lijden gehad van bombardementen. De munitie die er opgeslagen lag was bedoeld voor de kustbatterijen, deze werd per spoor van depot naar plaats van bestemming gebracht.

Dit spoor werd voor allerlei doeleinden gebruikt voor zowel de bouw van bunkers en de bevoorrading ervan. Volgens de informatie die bekend is zou er in het bos nog een stuk spoorlijn moeten liggen maar zijn we dat nog niet tegengekomen. Helaas zijn ook in deze omgeving veel bunkers gesloopt. Kortom het gebied is prachtig ga er eens kijken en geniet van onze Walcherse natuur.

 

Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite.

Text in English.

Oostkapelle- We simply continue with our voyage of discovery on walcheren for the Second World War. This short story is about what probably would have been a communication station in the Manteling van Oost-Kapelle near Castle Westhove.

 

We are looking at the remnants where it is also clear that around the remains of the bombed bunker are four foundations that once had a radio tower on.

The bunker was connected to the headquarters Toorenvliedt. What we have shown earlier on W02opWalcheren. From there, orders and messages were sent to the coastal batteries of the Atlantic Wall at Walcheren.

Telephone lines ran through small cable bunkers. Some have been preserved and are still here and there on Walcheren. Near the bunker in the Manteling are also a number of trees to see where the conductors are still exactly in place where they were applied more than 70 years ago.

Castle Westhove was part of a munitions depot in the time of War and suffered a lot from bombing. The ammunition stored there was meant for the coastal batteries, which was transported by rail from depot to destination.

This track was used for a variety of purposes for both the construction of bunkers and their supply. According to the information that is known there should be a piece of railway in the forest but we have not come across it yet. Unfortunately, many bunkers have also been demolished in this area. In short, the area is beautiful go look and enjoy our Walcherse nature.

 

Text Jelte Poppe Photo's Peter Martijn Heite.

 


«   »