Stutzpunkt Scharnhorst

Lewedorp - Aan de Zeedijk van Jakobpolder staan 3 bunkers gevestigd. Deze deden dienst als onderkomen voor manschappen en flakgeschut

.We hebben een paar bunkers bezocht die net buiten Walcheren staan maar wel tot de verdediging behoorden van het eiland Walcheren. De drie bunkers bestonden uit twee Flakbunkers met personeelonderkomen en een losse bunker een eind verderop eveneens voor het herbergen van personeel en eventueel munitie.
De bunkers zijn in een dijk geplaatst die rond die tijd de zeedijk was van het Sloegebied. Nu is het Sloe drooggelegt en kijken de bunkers uit over de landerijen. Zo op het eerste gezicht lijken de bunkers te zijn gemetselt uit Formsteinen maar de belangrijkste delen waren van zwaar gewapend beton.
Enkele kenmerken van de twee Flakbunkers: de betonnen trappen die je naar het Flakkanon bracht, de inganggen naar waarschijnlijk munitieopslag waren beveiligd met dikke muren pal voor de ingang en de gewelfde vorm van de ingang naar het personeelsonderkomen.
De derde bunker, een eindje verderop was eveneens in een dijk gebouwd en was eigenlijk een vierkante betonnen doos met twee ingangen en een gat in het plafond waar de kachelpijp uit stak.
In de omgeving van deze bunkers waren nog andere attributen te vinden. Enkele spoorbielzen die als afrastering waren geplaatst om vee in de wei te houden. Op de bielzen waren de klemmen en bouten nog te zien waarmee de spoorstaven bevestigd werden. Ook waren delen van de afrastering daadwerkelijk spoorstaven.
De bunkers zijn vrij te bezoeken alleen de Flakbunkers staan achter een afrastering voor vee. zou je die graag van dichtbij willen bekijken dan zou je de eigenaar moeten kunnen achterhalen en toestemming vragen.

Bedankt voor het lezen.
Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite

 

Text in English

Lewedorp - 3 bunkers are located on the Zeedijk of Jakobpolder. These served as shelter for troops and flak guns

We visited a few bunkers that are located just outside of Walcheren but were part of the defense of the island of Walcheren. The three bunkers consisted of two Flakbunkers with staff accommodation and a separate bunker a bit further away also for the accommodation of personnel and possibly ammunition.
The bunkers were placed in a dike that at that time was the seawall of the Sloe area. Now Sloe is dry and the bunkers look out over the fields. At first glance the bunkers seem to be bricked out of Formsteinen, but the most important parts were of heavily reinforced concrete.
Some characteristics of the two Flakbunkers: the concrete stairs that brought you to the Flakkunon, the entrance to probably ammunition storage were secured with thick walls right in front of the entrance and the arched shape of the entrance to the staff accommodation.
The third bunker, a short distance away, was also built in a dike and was actually a square concrete box with two entrances and a hole in the ceiling where the stovepipe protruded.
Other attributes could be found in the vicinity of these bunkers. Some railway sleepers that were placed as a fence to keep cattle in the pasture. On the sleepers the clips and bolts were still visible with which the rails were attached. Also, parts of the fence were actually rails.
The bunkers are free to visit only the Flakbunkers stand behind a fence for cattle. if you would like to see it up close, you should be able to find the owner and request permission.

Thank you for reading.
Text Jelte Poppe Photo's Peter Martijn Heite


«   »