Stützpunkt Von Kleist Vlissingen

Vlissingen - Verdedigingswerken Von Kleist.

De bunkers die we bezocht hebben "Von Kleist" bestonden uit twee kazematten gestort in gewapend beton terwijl de andere twee bunkers waren opgetrokken uit "formsteinen" grote gegoten blokken beton die een gewicht hadden van ongeveer 75kg per stuk. Hiermee maken we gelijk onderscheid in de soort bouw van bunkers namelijk de volledig gegoten bunkers en de gemetselde bunkers.


Enkele kenmerken van de betonnen kazematten zijn: de afgeronde hoeken met ingemetselde haken voor eventuele camouflage, het machinegweer nest met de ronde opening (tobruk) en het trapje naar dit deel van de bunkert in stond en de steunen van het geschut waren nog te zien. Ook zijn bij enkele bunkers de handgrepen en de ingemetselde laddertreden nog aanwezig.


De kenmerken van de gemetselde bunkers zijn: het vierkante ontwerp met de taps toelopende zijmuren, de openingen voor het geschut met dezelfde karaktrisieke vorm en natuurlijk de grote bouwblokken (formsteinen)
Dit groepje bunkers is zeker de moeite waard om even te gaan bezoeken. Drie van de vier bunkers is van binen en buiten te bekijken en nummer vier staat in een weiland en zou je toestemming voor moeten vragen om deze te bezichtigen.

 

Bedankt voor het lezen en ga eens kijken!
Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite

Text in English

Vlissingen - Defenses Von Kleist.

The bunkers we visited "Von Kleist" consisted of two casemates poured in reinforced concrete while the other two bunkers were constructed from "formsteinen" large cast blocks of concrete weighing about 75 kg each. With this we make a distinction in the type of construction of bunkers, namely the fully poured bunkers and the brick bunkers.


Some features of the concrete casemates are: the rounded corners with bricked hooks for possible camouflage, the machinegun nest with the round opening (tobruk) and the stairs to this part of the bunkert stood and the supports of the artillery were still visible. Also, with some bunkers, the handles and the built-in ladder steps are still present.


The characteristics of the bricked bunkers are: the square design with the tapered side walls, the openings for the artillery with the same character-like shape and of course the large building blocks (form steins)
This group of bunkers is definitely worth a visit. Three of the four bunkers are from binen and outside view and number four is in a meadow and you should ask permission to view it.

 

Thank you for reading and have a look!
Text Jelte Poppe Photo's Peter Martijn Heite

De bunker is niet vrij te bezichtigen, hij ligt op landbouwgrond.


«   »