Bezoek bevrijdingsmuseum Nieuwdorp

Gepubliceerd op 15 juli 2020 om 14:08

Nieuwdorp - Dinsdag 14-7 hebben we een bezoek gebracht aan het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

 

Het museum is ontstaan uit de particuliere collectie van Kees Traas (1958).

Het dorp Nieuwdorp in Zuid-Beveland wordt bevrijd op 30 oktober 1944. De vader van Kees, Lau Traas, is dan 18 jaar oud.  Om te kunnen helpen met de bevrijding van Nederland besluit hij zich aan te melden als oorlogsvrijwilliger bij het Canadese leger.  Later wordt deze groep oorlogsvrijwilligers onder de naam Bataljon Zeeland uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië. Pas in februari 1948 komen ze terug in Nederland.

Vanwege het verblijf van vader Lau in Nederlands-Indië, ontstaat er bij Kees al snel interesse voor de Tweede Wereldoorlog en het Bataljon Zeeland. Van zijn dorpsgenoot Klaas Schoolmeester krijgt hij een Canadese helm, die deze in 1944 op de Sloedam had gevonden. Het wordt het eerste stuk van een imposante verzameling die na verloop van tijd niet minder dan 40.000 objecten omvat.

In 2001 besluit Kees om zijn complete collectie onder te brengen in een stichting om ervoor te zorgen dat niet alleen de objecten, maar ook de verhalen bewaard zullen blijven voor toekomstige generaties. De collectie wordt tot 2006 geëxposeerd in een authentiek Zeeuwse boerderij.  

Na een grondige verbouwing van de boerderij opent Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet op 30 oktober 2009 het Bevrijdingsmuseum Zeeland. De opening vindt plaats in het kader van het totale programma rondom de 65e herdenking van de Bevrijding Zeeland en de Slag om de Schelde. 

Met de opening van het Bevrijdingsmuseum Zeeland krijgt de Provincie Zeeland een museum waar de geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt belicht. Ook de Zeeuwse oorlogsvrijwilligers die in Nederlands-Indië gediend hebben krijgen in het Bevrijdingsmuseum Zeeland hun welverdiende plaats. 

Met een flinke stap over een streep van meel opent (wederom) Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet op vrijdag 25 oktober 2019 het nieuwe Bevrijdingsmuseum Zeeland. Het passeren van een streep is een herinnering aan de terugkeer in Nederland van haar oma, koningin Wilhelmina, die op 13 maart 1945 hetzelfde deed in het Zeeuws-Vlaamse grensdorp Eede.

(informatie: https://www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl/over-ons/ontstaansgeschiedenis/)

Op het terrein achter het museum kan je ook nog verschillende dingen vinden. Zo staan er nog een aantal Tobruk bunkers, en een oude kerk uit de tweede wereldoorlog (nagebouwd). 

 

Het is zeker de moeite waard om in het vernieuwde museum een kijkje te nemen! Je wordt rondgeleid in het museum, krijgt allerlei filmmateriaal te zien, en er staan vele verzamelcollecties!

 


Nieuwdorp - Tuesday 14-7 we visited the Liberation Museum in Nieuwdorp.

 

The museum was created from the private collection of Kees Traas (1958).

The village of Nieuwdorp in South Beveland is liberated on October 30, 1944. Kees's father, Lau Traas, is then 18 years old. To help with the liberation of the Netherlands, he decides to register as a war volunteer with the Canadian army. Later, this group of war volunteers was sent to the former Dutch East Indies under the name Bataljon Zeeland. They do not return to the Netherlands until February 1948.

Because of Lau's stay in the Dutch East Indies, Kees quickly developed an interest in World War II and the Zeeland Battalion. He gets a Canadian helmet from his village colleague Klaas Schoolmeester, who had found it on the Sloedam in 1944. It will be the first piece in an impressive collection that will contain no less than 40,000 objects over time.

In 2001 Kees decided to house his complete collection in a foundation to ensure that not only the objects, but also the stories will be preserved for future generations. The collection will be exhibited in an authentic Zeeland farm until 2006.

After a thorough renovation of the farm, Her Royal Highness Princess Margriet opened the Liberation Museum Zeeland on October 30, 2009. The opening will take place as part of the total program around the 65th commemoration of the Liberation of Zeeland and the Battle of the Scheldt.

With the opening of the Liberation Museum Zeeland, the Province of Zeeland will receive a museum that will show the history of Zeeland during the Second World War. The Zeeland war volunteers who served in the Dutch East Indies also get their well-deserved place in the Liberation Museum Zeeland.

With a big step over a strip of flour (again) Her Royal Highness Princess Margriet will open the new Liberation Museum Zeeland on Friday 25 October 2019. The crossing of a line is a reminder of the return to the Netherlands of her grandmother, Queen Wilhelmina, who did the same on 13 March 1945 in the Zeeland-Flemish border village of Eede.

(information: https://www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl/over-ons/ontstaansistory/)

You can also find various things in the area behind the museum. For example, there are still a number of Tobruk bunkers, and an old church from the Second World War (rebuilt).

 

It is definitely worth taking a look in the renovated museum! You will be shown around the museum, shown all kinds of film material, and there are many collection collections!

Foto Reportage:

Locatie van het museum:

Deel deze pagina:


«   »