Sloop van nieuwe bunker in Vlissingen vertraagd; Maar kans op behoud is klein

Gepubliceerd op 7 september 2021 om 16:44

Vorige week kwam een bunker tevoorschijn aan de boulevard in Vlissingen. Deze week begint de sloop. Stichting Bunkerbehoud werd in de zomer ingelicht en heeft de gemeente op basis van archiefmateriaal geholpen met historische informatie over het mogelijke type. Tegelijkertijd hebben ze gepleit voor behoud, gezien de historische importantie van de locatie. Vanuit Hotel Brittannia en de commandobunker ernaast werd in 1944 de Slag om de Schelde vanuit de Duitse kant geleid.

Door: Peter Heite en Jelte Poppe

Voor de bunker geldt juridisch als toeval vondst. Dat betekent dat de cultuurhistorische bescherming gering is. Dat was anders geweest volgens de bunkerbehoud als de bunker geclassificeerd was op een monumentenlijst. Voor de gemeente volstaat een kortstondig onderzoek dat de Walcherse archeologische dienst heeft uitgevoerd. Op dit moment is de sloop enkele dagen vertraagd omdat er een schouw moet plaatsvinden bij de omliggende huizen.

Samen met de projectontwikkelaar hebben we gekeken naar een manier om de bunker op enig andere manier te behouden, maar het lastige is dat er een drielaagse parkeergarage onder het hotel gerealiseerd moet worden.

Gezien de historische importantie van Hotel Brittannia heeft stichting Bunkerbehoud de projectontwikkelaar en de gemeente voorgesteld om het verlies van de bunker te kunnen compenseren door bijvoorbeeld een andere bunker toegankelijk te maken. De gemeente Vlissingen is namelijk groot voorstander van het beter toegankelijk maken van het erfgoed van de slag om de Schelde, en de film draait op een steenworp afstand in het Vlissings filmcomplex. De stichting hoopt dat er iets positiefs uitkomt.

Als stichting hebben zij de bunker in ieder geval fotografisch gedocumenteerd en zijn in de gelegenheid gesteld de nog aanwezige materialen te bergen ten behoeve van hun projecten. Het gaat hier onder andere om een luchtfilterinstallatie, kachel, elektra en enkele bodemvondsten waaronder twee Duitse helmen.

 

De personeelsbunker van het type 501 met nummer VLISSINGEN 06-56 was onderdeel van het Stützpunkt Hohenstaufen dat een gebied besloeg vanaf de “Spuikom” tot en met de dijk voor het voormalige Fort de Nolle (het huidige Nollebos). Er werden zeker dertien bunkers gebouwd waarvan de Fl 241 en de Notbefehlsstelle van de commandant Südholland het middelpunt vormden.

Bekijk de hele fotoserie van stichting bunkerbehoud hier!

Ook de fracties VVD en SGP hebben vernomen dat er een bunker uit WO II is gevonden bij graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw van hotel Britannia. Zij hebben begrepen dat men deze bunker wil slopen voor het stormseizoen (1 oktober) om hier parkeergelegenheid te realiseren voor de gasten van het hotel. Uiteraard begrijpen de VVD en SGP dat de belangen bij realisatie van een nieuw hotel Britannia groot zijn, maar creatief denken voor behoud van erfgoed is ook van groot belang. Gezien de inspanningen van uw college om het erfgoed van de Slag om de Schelde te behouden en middels de film ‘Slag om de Schelde’ op de kaart te zetten, is de vondst van deze bunker een uitgelezen kans om onze stad verder te promoten. Daarbij vormt Britannia, eens de zetel van het Duitse commando, een historisch zeer significante plek als laatste bastion van de Duitse bezetter in Vlissingen. Gezien de waarde die uw college naar eigen zeggen hecht aan het WOII-erfgoed, gaan wij ervan uit dat bij de vondst en eventuele sloop van deze bunker het gangbare proces zal worden gevolgd.

Daarom willen zij diverse vragen stellen aan het college. Zo vragen ze of er geen afzonderlijke sloopvergunning nodig is.
Want de vondst van de bunker op het terrein van het voormalige hotel Britannia is volgens de Walcherse Archeologische dienst een ‘toeval vondst’ en daarmee een nieuwe vondst. Dit betekent dat deze geen onderdeel is van de eerdere omgevingsvergunning en dat voor de sloop een afzonderlijke sloopvergunning moet worden aangevraagd. Is deze sloopvergunning aangevraagd? Zo ja, wanneer is deze gepubliceerd en onherroepelijk geworden? 

Ook rijst de vraag over de documentatie van de bunker. Als toevalsvondst heeft de bunker een archeologische titel en moet deze worden gedocumenteerd en kan dit leiden tot een nadere opgraving. De Walcherse Archeologische dienst is betrokken en maakt naar verwachting een rapport op. Hoe is verzekerd dat de bunker na onverhoopte sloop zo compleet mogelijk is gedocumenteerd? Vandaag de dag zijn namelijk interessante technieken beschikbaar om in hoge resolutie objecten in 3D vast te leggen voor bijvoorbeeld Virtual Reality-doeleinden. Is de bunker op een dergelijke wijze gedocumenteerd? 

De sloop van de bunker wordt dus wel enige dagen vertraagd, maar zoals het er nu naar uit ziet is de kans op behoud van de bunker zeer klein.

 

Text in English,

 

Last week a bunker appeared on the boulevard in Vlissingen. Unfortunately, this week the demolition of this unexpected find starts. The Bunker Preservation Foundation was informed in the summer and has helped the municipality with historical information about the possible type on the basis of archive material. At the same time, they have advocated preservation, given the historical importance of the site. From Hotel Britannia and the command bunker next to it, the Battle of the Scheldt was led from the German side in 1944.

BY: Peter Heite and Jelte Poppe

The bunker is legally considered a coincidence. This means that the cultural-historical protection is limited. That would have been different according to the bunker preservation if the bunker had been classified on a monumental list. A brief investigation carried out by the Walcherse Archaeological Service is sufficient for the municipality. At the moment, the demolition has been delayed for several days because an inspection has to take place on the surrounding houses.

Together with the project developer, we looked at a way to preserve the bunker in any other way, but the difficult thing is that a three-storey parking garage has to be realized under the hotel.

In view of the historical importance of Hotel Britannia, the Bunker Preservation Foundation has proposed to the project developer and the municipality to be able to compensate for the loss of the bunker by, for example, making another bunker accessible. The municipality of Vlissingen is a strong supporter of making the heritage of the Battle of the Scheldt more accessible, and the film is shown a stone's throw away in the Vlissingen film complex. The foundation hopes that something positive will come of it.

As a foundation, they have in any case documented the bunker photographically and were given the opportunity to store the materials still present for the benefit of their projects. This concerns, among other things, an air filter installation, stove, electricity and a number of archaeological finds, including two German helmets.

The personnel bunker of the type 501 with number Vlissingen 06-56 was part of the Stützpunkt Hohenstaufen , which covered an area from the “Spuikom” to the dike in front of the former Fort de Nolle (today's Nollebos). At least thirteen bunkers were built, of which the Fl 241 and the Notbefehlsstelle of the Seekcommandant Südholland formed the center.

View the entire photo series of the bunker conservation foundation here!

The parties VVD and SGP (the local political parties) have also been informed that a bunker from WWII has been found during excavation work for the new building of Hotel Britannia. They have understood that they want to demolish this bunker before the storm season (1 October) in order to realize parking here for the guests of the hotel. Naturally, the VVD and SGP understand that the interests of realizing a new Britannia hotel are great, but creative thinking for the preservation of heritage is also of great importance. Given the efforts of your college to preserve the heritage of the Battle of the Scheldt and to put it on the map through the film 'Battle of the Scheldt', the discovery of this bunker is an excellent opportunity to further promote our city. In addition, Britannia, once the seat of the German command, forms a historically very significant place as the last bastion of the German occupier in Vlissingen. In view of the value that your college says it attaches to WWII heritage, we assume that the usual process will be followed when this bunker is found and possibly demolished.

That is why they want to ask the council various questions. For example, they ask whether a separate demolition permit is not required.
Because according to the Walcherse Archaeological Service, the finding of the bunker on the site of the former Britannia hotel is a 'coincidence find' and therefore a new find. This means that it is not part of the previous environmental permit and that a separate demolition permit must be requested for the demolition. Has this demolition permit been applied for? If so, when was it published and made irrevocable?

The question also arises about the documentation of the bunker. As a coincidence, the bunker has an archaeological title and must be documented and may lead to further excavation. The Walcheren Archaeological Service is involved and is expected to prepare a report. How can it be ensured that the bunker is documented as completely as possible after accidental demolition? Today, interesting techniques are available for capturing high-resolution objects in 3D, for example for Virtual Reality purposes. Is the bunker documented in such a way?

The demolition of the bunker will therefore be delayed for a few days, but as it looks now, the chance of preserving the bunker is very small.


«